loading

Ogólne warunki

Regulamin obowiązujący użytkownika serwisu i aplikacji stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Gabinohome. Wchodząc, przeglądając lub korzystając z materiałów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem „strony internetowej” lub innych stron internetowych lub aplikacji (aplikacji), użytkownik oświadcza, że rozumie i akceptuje niniejszy „Regulamin” jako prawny odpowiednik. podpisany i wiążący dokument pisemny.

Korzystanie z GABINOHOME, Treści, Aplikacji i/lub Usług wiąże się ze stanem Użytkownika i oznacza pełną i bez zastrzeżeń akceptację przez Użytkownika Regulaminu obowiązującego za każdym razem, gdy Użytkownik uzyskuje do niego dostęp.

GABINOHOME zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wchodząc na Strony internetowe lub Aplikację należącą do GABINOHOME po opublikowaniu wspomnianych modyfikacji lub aktualizacji, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie nowych warunków. Niektóre usługi w Witrynie lub Aplikacji GABINOHOME mogą podlegać szczególnym warunkom, które w stosownych przypadkach zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują niniejsze Warunki.

GABINOHOME zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub wyeliminowania dowolnego Użytkownika z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. Dodatkowo, w przypadku podejrzenia przez Użytkownika naruszenia któregokolwiek punktu Regulaminu, GABINOHOME może także ograniczyć dostęp lub wyeliminować Użytkownika lub dodane przez niego treści. Nie uprawnia to Użytkownika do żadnego rodzaju odszkodowania, a GABINOHOME nie poniesie z tego tytułu żadnych kar finansowych ani strat. Jeśli użytkownik jest Właścicielem lub Najemcą, powyższe ograniczenia mogą obejmować między innymi anulowanie rezerwacji i/lub próśb o rezerwację, cofnięcie publikacji wymienionych obiektów noclegowych i/lub wyłączenie konta(ów) Użytkownika w dowolnym momencie. W przypadku anulacji rezerwacji przez GABINOHOME zgodnie z niniejszym paragrafem, ani Właścicielowi, ani Najemcy, jako stronom obecnej lub przyszłej umowy najmu, nie będzie przysługiwać żadne odszkodowanie. Ponadto żadna z zasad anulowania ani gwarancji zawartych w tym dokumencie nie będzie miała zastosowania.

Dostęp, rejestracja, nawigacja i korzystanie z GABINOHOME przez osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) są zabronione. Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek Strony internetowej i/lub Treści GABINOHOME, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni (18 lat) i posiada wystarczającą zdolność do sformalizowania prawnie wiążącej umowy, uznając prawo GABINOHOME do zatrzymania wszelkich płatności dokonanych w związku ze świadczeniem usług, na skutek niezastosowania się do niniejszego Regulaminu. W każdym przypadku obowiązkiem użytkowników będzie sprawdzenie, czy są w stanie legalnie sformatować umowę pod adresem, pod którym znajduje się Kwatera.

GABINOHOME to strona internetowa służąca do rezerwacji pokoi, domów i apartamentów na wynajem miesięczny lub długoterminowy, która skupia Właścicieli lub zarządców obiektów noclegowych, agentów nieruchomości, podnajemców, akademików, współlokatorów wynajmujących (zwanych dalej „Właścicielami”) z Najemcami oraz współlokatorzy (zwani także najemcami) (zdefiniowani poniżej), którzy chcą zarezerwować wspomniane Miejsca noclegowe do wynajęcia co miesiąc na okresy krótkie, średnie i długie (zwane dalej łącznie „Usługami”). Z Usługami takimi można zapoznać się pod adresem www.Gabinohome.com oraz innymi stronami internetowymi, aplikacjami na telefony komórkowe i inne urządzenia, za pośrednictwem których GABINOHOME oferuje swoje Usługi.

Gabinohome nie jest agencją nieruchomości ani zarządcą obiektów noclegowych, nie działa jako pośrednik, nie jest touroperatorem ani platformą, której głównym celem jest oferowanie noclegów turystycznych w pośrednictwie, nie jest właścicielem, zarządcą ani agentem nieruchomości , gabinohome nie jest właścicielem, nie sprzedaje, nie odsprzedaje, nie wyposaża, nie wynajmuje, nie podnajmuje, nie zarządza ani nie kontroluje w żaden sposób nieruchomości publikowanych na stronie internetowej lub w aplikacjach.

„Gabinohome” GABINOHOME, SL, spółka utworzona zgodnie z prawem hiszpańskim, z siedzibą pod adresem Avd. Plutarco 16, B10, 3B, 29010 Málaga (Hiszpania) i CIF B92528090. Nazywany także „Gabinohome.com”

„Treść Gabinohome” oznacza wszystko, co GABINOHOME umożliwia za pośrednictwem swojej Platformy, Aplikacji i usług, w tym w tym przypadku wszelkie treści autoryzowane przez stronę trzecią.

„Treść” oznacza tekst, grafikę, obrazy, muzykę, oprogramowanie, audio, wideo, informacje lub inne materiały zawarte w Platformie lub Aplikacji.

„Platforma/Serwis” dowolna z domen będących własnością GABINOHOME, w ramach której GABINOHOME umożliwia Użytkownikom korzystanie lub przeglądanie Serwisu internetowego.

„Aplikacja lub aplikacje” oznacza dowolną Aplikację stanowiącą własność GABINOHOME, dostępną na urządzenia mobilne, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych przez Serwis.

„Agenci nieruchomości” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która zarządza wynajmem nieruchomości lub pośredniczy w jego wynajmie. Możesz publikować nieruchomości osób trzecich. Nazywani także „Agentami” lub „Menedżerami”

„Subskrypcja reklam” subskrypcja reklam daje prawo do korzystania z narzędzia płatności rezerwacyjnych bez „Opłaty za usługę”

„Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu lub Aplikacji będącej własnością GABINOHOME.

„Mieszkaniec lub Najemca” może być najemcą lub osobą, która wnioskuje o rezerwację Kwatery za pośrednictwem Platformy, Aplikacji lub usług i/lub która chce zatrzymać się lub przebywa w Obiektze, a nie jest Właścicielem tego Obiektu.

„Najemca” osoba, która wnioskuje o rezerwację Kwatery za pośrednictwem Platformy, Aplikacji lub usług i/lub przebywa w Obiektze i nie jest Właścicielem wspomnianego Obiektu.

Osoba „Floatmate” wnioskująca o rezerwację noclegu może być zwana także Najemcą.

„Właściciel” to osoba, która wyraziła zgodę na publikację Ogłoszenia o zakwaterowaniu na Platformie GABINOHOME w celu umożliwienia Najemcy jego rezerwacji za jego pośrednictwem. Właścicielami mogą być osoby fizyczne lub prawne, a także każdy inny podmiot, który jest właścicielem lub ma wystarczający tytuł do wynajęcia we własnym imieniu lub na rzecz osób trzecich Obiektów noclegowych przeznaczonych do wynajmu na okres krótko-, średnio- lub długoterminowy. Rejestrując się i umieszczając w wykazie swoją nieruchomość, oświadczasz, że jesteś jej właścicielem lub że masz prawo ją wynajmować. W przypadku, gdy Właścicielem jest osoba prawna, osoba fizyczna korzystająca z usług GABINOHOME, akceptuje w imieniu Właściciela niniejszy Regulamin i oświadcza, że posiada wystarczającą zdolność do podejmowania zobowiązań w jego imieniu.

„Ty” Użytkownik, Najemca lub Właściciel (w zależności od przypadku).

„Reklama” Zakwaterowania publikowana w serwisie GABINOHOME na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim a Właścicielem w celu udostępnienia go do rezerwacji za pośrednictwem Platformy.

„Nocleg” to dom, mieszkanie, dom, pokój lub pokój, który Właściciel reklamuje za pośrednictwem Strony internetowej GABINOHOME, aby Najemca mógł je zarezerwować online.

„Umowa Najmu” prywatna umowa najmu podpisana przez Właściciela (jako wynajmujący) i przez Najemcę (jako najemca), której GABINOHOME nie jest stroną.

„Data Wejścia” data, w której Najemca wskazuje podczas potwierdzania rezerwacji, że wprowadzi się do Obiektu. Zwany także odprawą.

„Data Wyjazdu” data, w której Najemca wskazuje w trakcie potwierdzania rezerwacji, że opuści Obiekt. Nazywany także Sprawdź .

„Opłata Rezerwacyjna” to opłata uiszczana przez Najemcę na rzecz GABINOHOME podczas rezerwacji Noclegu za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji, po potwierdzeniu rezerwacji przez Właściciela

„Opłata inicjalna” to kwota przekazywana przez Najemcę podczas rezerwacji Noclegu za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji, po potwierdzeniu rezerwacji przez Właściciela.

„Pierwsza płatność” odpowiada 1 (jednemu) miesięcznemu czynszowi we wszystkich miastach Gabinohome.

„Opłata za usługę” to procent całkowitej wartości umowy, jaki GABINOHOME pobierze od Właściciela za świadczone usługi.

„Zapytanie o rezerwację” to żądanie złożone przez Najemcę w celu rezerwacji Kwatery. Dokonuje się tego poprzez „kliknięcie” przycisku „Zarezerwuj teraz” i wypełnienie formularza rezerwacji. Niniejsze Zapytanie Rezerwacyjne i formularz są przetwarzane w formie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje wymagane przez Właściciela, który je otrzyma. Podobnie Żądanie Rezerwacji zawiera Datę Przybycia, Datę Wylotu i kwotę Opłaty Inicjalnej.

„Podatek lub podatki” – podatek od wartości dodanej (VAT) i wszelkie inne obowiązujące podatki miejskie, regionalne lub stanowe.

 

Strona internetowa i Aplikacja Gabinohome służą ułatwieniu Najemcom rezerwacji noclegów. Obiekty te są reklamowane na Platformie lub w Aplikacji przez Właścicieli i Agentów.

Obowiązki GABINOHOME ograniczają się do:

a) Zapewnienia Platformy, Aplikacji i usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

b) Po przyjęciu rezerwacji przez Właściciela należy przyjąć w jego imieniu Opłatę Inicjalną, którą obciąża Najemcę. Płatność ta oczekuje na zameldowanie Najemcy i zostanie przekazana Właścicielowi po potrąceniu z niej Opłaty za usługę plus VAT. Właściciel ma 48 godzin na zażądanie płatności od godziny 00:00 po zameldowaniu, w przeciwnym razie zostanie ona zwrócona najemcy po pomniejszeniu o opłatę serwisową.

Reklamy są pisane i publikowane przez Właściciela lub Agentów.

Gabinohome może fizycznie lub online zweryfikować Zakwaterowanie, które Wynajmujący umieścił na swojej Stronie Internetowej. Weryfikacja ta może polegać na weryfikacji online bez fizycznej obecności przedstawiciela Gabinohome.

Noclegi, które zostały zweryfikowane przez Gabinohome, fizycznie lub poprzez weryfikację online, są oznaczone w Ogłoszeniu słowem „zweryfikowane”.

Właściciel akceptuje wejście ekipy GABINOHOME do Kwatery w celu sprawdzenia i wykonania zdjęć, sporządzenia planów, filmów lub innych materiałów reklamowych żądanych przez GABINOHOME.

Zamieszczone w Ogłoszeniach plany i zdjęcia mają charakter poglądowy i objaśniający. GABINOHOME nie będzie w żaden sposób odpowiadać za ich niedokładność.

Właściciel zgadza się przekazać GABINOHOME wszystkie niezbędne informacje, które obejmują między innymi: lokalizację, pojemność, wielkość, charakterystykę i dostępność Kwatery, a także cenę i wszystko, co jest związane z warunkami płatności.

Wszelkie zmiany w treści ogłoszenia oraz cenie wynajmu Obiektu, a także informacjach dotyczących warunków płatności zamieszczonych w Ogłoszeniu, będą zawsze ustalane według uznania Właściciela.

Podobnie Właściciel oświadcza i akceptuje, że wszystkie informacje przekazane GABINOHOME są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania i zmiany GABINOHOME. W związku z powyższym Właściciel zobowiązuje się do jak najszybszego dostarczenia wszelkiego rodzaju dokumentacji wymaganej przez GABINOHOME w celu sprawdzenia własności Obiektu lub spełnienia wszelkich innych wymogów prawnych lub umownych.

Właściciel rozumie i akceptuje fakt, że po dokonaniu przez Najemcę rezerwacji Zakwaterowania, cena tej rezerwacji nie może ulec zmianie.

NAJEMCY

Najemcy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Rezerwowane przez nich Mieszkanie zostało opublikowane w innym terminie i przed datą rezerwacji oraz że jego cechy mogą różnić się od warunków w chwili ich publikacji przez GABINOHOME.

GABINOHOME zastrzega sobie prawo do wycofania Ogłoszenia z tego Obiektu, bez uszczerbku dla zatrzymania lub żądania od niego wszelkich opłat poniesionych za świadczenie usług w ramach rekompensaty za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią Regulaminu GABINOHOME, pierwszeństwo będą miały ustalenia w nim określone. GABINOHOME zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia Obiektu, które według własnego uznania narusza lub może naruszyć niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

GABINOHOME może odmówić rejestracji na Platformie każdemu użytkownikowi, zarówno Najemcy, jak i Właścicielowi, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.

Kiedy Właściciel publikuje zdjęcia lub filmy z Obiektu, upoważnia GABINOHOME do zamieszczenia ich w Reklamie i wyraża zgodę na tymczasowe przeniesienie jego praw autorskich lub wszelkich innych istniejących praw własności intelektualnej do wygenerowanych materiałów audiowizualnych i reklamowych. Reklamy i gwarantuje, że nie naruszają one praw własności intelektualnej osób trzecich, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Właściciel będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym za wszelkie opłaty i wydatki prawne. Podobnie Właściciel zgadza się zabezpieczyć i chronić GABINOHOME przed wszelkimi roszczeniami związanymi z wymienionymi naruszeniami.

Dostarczone zdjęcia i filmy będą dotyczyć wyłącznie Obiektu i nie będą zawierać odniesień do danych osobowych, ani nie będą na nich widoczne osoby. GABINOHOME zastrzega sobie prawo do wycofania ich z Oferty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia Właściciela. Właściciel może w każdej chwili zażądać usunięcia zdjęć przekazanych w drodze pisemnego zawiadomienia do GABINOHOME, który przystąpi do ich usunięcia z należącego do niego Serwisu. GABINOHOME nie ponosi odpowiedzialności za ich usunięcie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub platformie strony trzeciej.

W każdym przypadku Właściciel akceptuje i upoważnia GABINOHOME do publikacji Ogłoszenia o jego Zakwaterowaniu na wszystkich stronach internetowych grupy GABINOHOME. Podobnie Właściciel upoważnia GABINOHOME, w celu uzyskania jak najszerszego rozpowszechnienia Ogłoszenia swojego Obiektu, do publikowania go na portalach ogłoszeniowych należących do osób trzecich spoza grupy GABINOHOME.

W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy obowiązujące w miejscu, w którym znajduje się Obiekt, Właściciel będzie posiadał, na warunkach i zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące w danym czasie przepisy, numer rejestracyjny. Zakwaterowanie, które w stosownych przypadkach zostanie opublikowane w Ogłoszeniu lub przekazane właściwemu organowi, który tego wymaga, a także wszelkie inne zezwolenia, pozwolenia lub wymagania wymagane prawem.

Właściciel jest odpowiedzialny za utrzymanie niezbędnych warunków wymaganych przepisami, aby zawsze posiadać aktualny i ważny numer rejestracyjny, a także wszelkie zezwolenia, upoważnienia lub wymogi regulacyjne, zwalniające GABINOHOME z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania powyżej i GABINOHOME zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń od Właściciela za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu niedokładności lub błędności numeru rejestracyjnego Obiektu lub braku jakichkolwiek wymogów regulacyjnych. Właściciel zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia GABINOHOME o wszelkich zmianach mających wpływ na jego zdolność do oferowania domu do wynajęcia.

W przypadku podnajmu Obiektu noclegowego oferowanego w GABINOHOME, Właściciel lub podnajemca, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, gwarantuje, że posiada niezbędne pozwolenia i uprawnienia do podnajmu Obiektu, w zastosowaniu przepisów art. od miejsca, w którym się znajduje.znaleźć to samo, zwalniając GABINOHOME od wszelkiej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązujących norm prawnych.

W przypadku, gdy GABINOHOME odkryje, że którakolwiek z nieruchomości wymienionych przez Wynajmującego jest podnajmowana na Platformie, GABINOHOME ma prawo skontaktować się z obecnym Wynajmującym lub Właścicielem nieruchomości w celu potwierdzenia, że istnieje wyraźna pisemna zgoda Wynajmującego lub Właściciela na podnajmować nieruchomość za pośrednictwem Platformy GABINOHOME. Podobnie Właściciel lub Wynajmujący ma obowiązek podać dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu podnajemcy, gdy GABINOHOME poprosi o te informacje.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Gabinohome nie ponosi odpowiedzialności za treści napisane/tworzone przez Najemcę lub Wynajmującego, w związku z czym Gabinohome nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania przez nich popełnione.

Najemca przekaże żądane przez GABINOHOME za pośrednictwem strony internetowej lub Aplikacji GABINOHOME oraz zwróci się do Właściciela z prośbą o dokonanie rezerwacji, a Właściciel ją zaakceptuje, dokona płatności za rezerwację, sposobami płatności dostępnymi na Platformie lub Aplikacji .

Kiedy Żądanie rezerwacji zostanie złożone za pośrednictwem Platformy, Aplikacji lub Usług, udostępnimy Właścicielowi:

a) Dane dotyczące Najemcy: wiek, narodowość, firma, uczelnia, zawód, studia i inne dane, których wyraźnie wymaga Właściciel.

b) Link do strony GABINOHOME, na której publikowana jest kwatera.

Jeżeli Właściciel zaakceptuje rezerwację żądaną przez Najemcę, GABINOHOME pobierze opłatę inicjalną i opłatę rezerwacyjną wraz z odpowiadającym jej podatkiem od wartości dodanej (VAT) i wyśle wiadomość e-mail zarówno do Właściciela, jak i Najemcy, potwierdzającą wspomnianą rezerwację i umieszczenie części kontakt. Od tego momentu obowiązkiem Właściciela jest dostarczenie Najemcy wszelkich informacji niezbędnych do wejścia do Kwatery. (Zobacz Zasady wstępu)

W przypadku, gdy Właściciel lub Najemca zgłosi GABINOHOME błąd w rezerwacji w ciągu pierwszej godziny od wysłania e-maila potwierdzającego, GABINOHOME na podstawie przekazanych informacji i według własnego uznania zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia anulowania potwierdzonej rezerwacji w ciągu w ciągu pierwszych 24 godzin od wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem. W takich przypadkach ani Właściciel, ani Najemca nie będą uprawnieni do żadnego rodzaju odszkodowania i nie będą miały zastosowania żadne zasady anulowania ani gwarancje zawarte w Regulaminie GABINOHOME.

Właściciel potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Ogłoszenia, które zatwierdził do publikacji oraz że ma pełne prawa do zorganizowania i autoryzacji rezerwacji reklamowanej nieruchomości.

Podobnie Właściciel potwierdza, że przyjmując rezerwację:

a) nie naruszy żadnej umowy zawartej ze stronami trzecimi oraz

b) zostanie wykonane (i) zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, wymogami podatkowymi i wszelkimi innymi zasadami lub przepisami mającymi zastosowanie do dowolnego Obiektu zawartego w Ogłoszeniu ( ii ) bez powodowania jakiejkolwiek kolizji dotyczącej praw osób trzecich.

GABINOHOME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Właściciela obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji. GABINOHOME zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia publikacji lub zablokowania dostępu do dowolnej Reklamy z dowolnego powodu, w tym tych Reklam, które GABINOHOME, według własnego uznania, z dowolnego powodu uzna za niestosowne.

Zarówno Właściciel, jak i Najemca rozumieją i zgadzają się, że GABINOHOME w żaden sposób nie działa jako agent ubezpieczeniowy ani żaden inny agent na rzecz Właściciela. Niezależnie od powyższego, GABINOHOME działa jako pośrednik upoważniony przez Właściciela do wyłącznego przyjmowania i otrzymywania od Najemcy Opłaty Wstępnej za Zarezerwowany Obiekt, a po odliczeniu Opłaty za usługę i odpowiadającego jej podatku od wartości dodanej (VAT) przelew następuje płatność na rzecz Właściciela.

GABINOHOME udostępnia Właścicielowi określone informacje dotyczące Najemcy chcącego dokonać rezerwacji, którą Właściciel udostępnił i autoryzował w tym celu. Zarówno Właściciel, jak i Najemca rozumieją i zgadzają się, że ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

Korzystając z Platformy, Aplikacji lub usług, akceptujesz, że wszelkie działania prawne lub roszczenia dochodzone na skutek działań lub zaniechań Właścicieli, Najemców lub osób trzecich powodujących szkodę będą skierowane wyłącznie przeciwko nim, zrzeczenie się prawa do wniesienia powództwa, wszelkich roszczeń prawnych lub roszczeń wobec GABINOHOME w związku z takimi działaniami lub zaniechaniami.

GABINOHOME zaleca, aby Właściciele uzyskali odpowiednie ubezpieczenie swoich Obiektów.

GABINOHOME nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz wynajmowanego Obiektu.

GABINOHOME jest Platformą umożliwiającą dokonanie rezerwacji Obiektów on-line i jako taka nie zapewnia żadnej usługi kontroli nad Obiektami, ani nie posiada do nich kluczy.

 

Minimalny okres rezerwacji za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji wynosi jeden miesiąc, przy czym Właściciel może ustalić okres minimalny lub dłuższy.

Właściciel decyduje o rodzaju umowy, która będzie miała zastosowanie do jego Zakwaterowania, mając możliwość wyboru pomiędzy następującymi rodzajami umowy: dzienna, tygodniowa lub miesięczna.

Kiedy Najemca dokona rezerwacji i zostanie ona potwierdzona przez Właściciela, przekaże Gabinohome Opłatę Początkową wraz z Opłatą Rezerwacyjną, tą ostatnią wraz z odpowiadającym jej podatkiem od wartości dodanej (VAT), za pośrednictwem metod płatności dostępnych na Platformie. Aplikacja.

„Opłata Rezerwacyjna” stanowi procent Całkowitej Wartości Umowy powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT), którym GABINOHOME obciąży Najemcę za świadczone usługi.

„Całkowita Wartość Umowy” to całkowita cena za zarezerwowany najem, która będzie się różnić w zależności od jego całkowitego czasu trwania oraz ceny przypisanej do każdego dnia jego trwania.

„Opłata za usługę” stanowi procent całkowitej wartości umowy, jaki GABINOHOME obciąży Właściciela za świadczone usługi. Opłata za usługę i odpowiadający jej podatek od wartości dodanej (VAT) zostaną odliczone od Płatności początkowej.

GABINOHOME przekaże Właścicielowi Opłatę Początkową pomniejszoną o Opłatę za usługę i odpowiadający jej podatek od towarów i usług (VAT) dopiero po upływie 48 godzin od Daty Zameldowania (wskazanej w rezerwacji), o ile Najemca nie poinformuje o tym GABINOHOME wszelkich istotnych niedoborów.

W każdym przypadku Właściciel ustala według własnego uznania cenę Zakwaterowania.

Naruszenia Regulaminu : Unikaj opłat Gabinohome – rezerwacje offline

Strony ustalają, że zabronione jest obchodzenie procesów rezerwacji i płatności, w szczególności Opłaty Rezerwacyjnej GABINOHOME. W przypadku, gdy Użytkownik zasugeruje lub opuści Platformę z innym Użytkownikiem podłączonym cyfrowo, aby nie płacić opłat GABINOHOME, taki Użytkownik ma obowiązek zapłacić GABINOHOME rekompensatę odpowiadającą odpowiedniej Opłacie Rezerwacyjnej lub Opłacie za usługę zastosowanej do rezerwacji.

W przypadku anulowania umowy przez właścicieli, którzy ponoszą roszczenia wobec najemców i odwrotnie, dodatkowe opłaty prawne i/lub koszty windykacji poniesione przez Gabinohome zostaną dodane do Twojego zadłużenia i Gabinohome może ich dochodzić.

Firmy windykacyjne i dostawcy usług windykacyjnych zazwyczaj pobierają opłaty za swoje usługi, które również zostaną dodane do Twojego długu.

Gabinohome zastrzega sobie prawo do wstrzymania w przyszłości jakichkolwiek płatności/zwrotów/gwarancji.

Gabinohome może podjąć działania prawne przeciwko dowolnej stronie, osobie lub podmiotowi, która nie przestrzega zasad, w tym jej dyrektorom i/lub akcjonariuszom, którzy, w stosownych przypadkach, zostaną uznani za osobiście odpowiedzialnych za kwoty.

Po przyjęciu rezerwacji przez Właściciela i przesłaniu przez GABINOHOME potwierdzenia rezerwacji zarówno do Najemcy, jak i Właściciela, zawierającego dane kontaktowe obu stron, obowiązkiem Właściciela jest przekazanie Najemcy wszelkich dodatkowych instrukcji dotyczących wejścia do nieruchomości.

Właściciel musi zagwarantować, że Zakwaterowanie zarezerwowane przez Najemcę znajduje się w oczekiwanych i rozsądnych warunkach pod względem możliwości zamieszkania oraz że zachowane zostały cechy opublikowane w Ogłoszeniu o zakwaterowaniu, a także warunki dotyczące ceny.

 

-        Zasady obowiązujące w przypadku przeprowadzki Najemcy do Kwatery.

 

Najemca w ciągu 24 godzin od Daty Przeprowadzki może poinformować GABINOHOME o wszystkich Istotnych lub Drobnych brakach Lokalu, a także poinformować o niezgodności Kwatery w zakresie cech wskazanych w Ogłoszeniu, wysyłając złożyć wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego w swoim profilu lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@gabinohome.com, podając numer rezerwacji, załączając niezbędne dowody wizualne (zdjęcia i/lub filmy) braków oraz wyraźne potwierdzenie, że braki zostały omówione z Właścicielem. Po otrzymaniu wniosku przez GABINOHOME okoliczności zostaną zweryfikowane i ocenione.

Za istotne braki uważa się te, które pociągają za sobą warunki nie nadające się do zamieszkania, zagrożenie dla zdrowia i/lub istotne modyfikacje różniące się od opisu w ogłoszeniu. Znaczące niedociągnięcia mogą obejmować między innymi następujące przykłady:

- Dostawa niewłaściwego Zakwaterowania:

GABINOHOME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki, utrudnienia lub zmiany w usługach świadczonych w domu lub w warunkach fizycznych lub środowiskowych zakwaterowania.

Najemca może ubiegać się o zwrot kwoty rezerwacji pomniejszonej o opłatę eksploatacyjną w ciągu 24 godzin od daty zameldowania.Jeśli nic nie powie, przyjmuje się, że wyraża zgodę .

GABINOHOME przekaże Pierwszą Płatność Właścicielowi dopiero 48 godzin po Dacie Przeprowadzki (wskazanej w rezerwacji), pod warunkiem, że Najemca nie poinformował GABINOHOME o jakimkolwiek Istotnym lub Niewielkim Usterce.

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości, Opłata Serwisowa oraz Opłata Rezerwacyjna muszą zostać uiszczone w całości i nie podlegają zwrotowi ani obniżeniu w całości ani w części w przypadku opuszczenia lokalu przez Najemcę przed uzgodnionym zakończeniem umowy najmu.

Umowa najmu podpisana pomiędzy Najemcą a Właścicielem.

GABINOHOME nie jest stroną żadnej Umowy Najmu. Niniejsza Umowa zostanie podpisana wyłącznie przez Najemcę i Właściciela, w związku z czym GABINOHOME będzie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności prawnej, a także z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku sporu, nieporozumienia lub roszczenia. Wszelkie sytuacje wynikające z ww. Umowy Najmu będą rozstrzygane pomiędzy Najemcą a Właścicielem. Ponadto GABINOHOME nie będzie stroną w żadnych negocjacjach dotyczących kaucji lub kaucji wymaganej przez Właściciela i wniesionej przez Najemcę na podstawie Umowy Najmu lub innego rodzaju Umowy, ani nie będzie pośredniczyć w jakimkolwiek sporze, który powstaje na skutek wniesienia kaucji lub kaucji.

GABINOHOME radzi, aby zarówno Najemca, jak i Właściciel dokładnie zapoznali się z Umową Najmu lub jakąkolwiek inną podpisaną Umową, gdyż będzie to instrument regulujący relację między nimi.

Artykuł 16 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. ustanawia wyjątki od prawa odstąpienia od umowy „Państwa członkowskie nie będą uwzględniać prawa odstąpienia przewidzianego w artykułach 9 do 15 w umowach zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, które dotyczą: a) umów o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, gdy przystąpiono do jej wykonywania, za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i za oświadczeniem z jego strony, że jest on świadomy, że z chwilą zawarcia umowy został w pełni zrealizowany przez sprzedawcę, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.”

GABINOHOME to marketplace , który cyfrowo prezentuje najemców i właścicieli. Dlatego też jego usługi uważa się za w pełni świadczone:

a) Gdy Najemca złożył Żądanie Rezerwacji i gdy Właściciel zatwierdził Żądanie Rezerwacji.

b) Po zatwierdzeniu przez Właściciela Żądania Rezerwacyjnego złożonego przez Najemcę.

JAK WYJAŚNINO POWYŻEJ, UŻYTKOWNIK ROZUMI, AKCEPTUJE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE UTRACI SWOJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD KONTA.

 

 

a) Właściciele mogą żądać anulowania rezerwacji w przypadku, gdy stwierdzą nieprzestrzeganie lub brak formalności w przestrzeganiu przez Najemcę warunków zamieszczonych na stronie internetowej, tj. nieprawidłowe wypełnienie danych profilowych lub fałszowanie żądanych przez Właściciela danych . Najemca otrzyma powiadomienie i okres 24 godzin na sprostowanie danych. W takich przypadkach płatność zostanie zwrócona najemcy pomniejszona o opłatę eksploatacyjną, a właściciel nie zostanie ukarany.

b) W przypadku anulacji rezerwacji przez właściciela po przyjęciu wniosku o rezerwację, a przed datą zameldowania:

GABINOHOME pobierze od Właściciela odpowiednią opłatę za usługę.

W przypadku najemcy GABINOHOME zwróci najemcy pierwszą opłatę w całości i w żadnym wypadku nie zostanie ona przekazana Właścicielowi. Podobnie GABINOHOME zwróci najemcy opłatę rezerwacyjną w całości, pomniejszoną o koszty obsługi usługi finansowej wykorzystywanej do płatności.

c) W przypadku anulacji rezerwacji przez właściciela w ciągu pierwszych 48 godzin od daty zameldowania:

GABINOHOME pobierze od Właściciela odpowiednią opłatę za usługę.

W przypadku najemcy GABINOHOME zwróci najemcy pierwszą opłatę w całości i w żadnym wypadku nie zostanie ona przekazana Właścicielowi. Podobnie GABINOHOME pobierze od Najemcy Opłatę Rezerwacyjną.

GABINOHOME zastrzega sobie prawo do dochodzenia którejkolwiek z powyższych kwot w przypadku, gdy wykorzystanie anulacji ma na celu zaprzestanie opłacania usług rezerwacyjnych na rzecz Gabinohome oraz w przypadku konieczności zastosowania którejkolwiek z powyższych sankcji, jeżeli Właściciel przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że GABINOHOME wyśle wezwanie do zapłaty i że będzie zobowiązany do zapłaty GABINOHOME powyższych kwot, a w przypadku ich nie uiszczenia, właściciel wyraża zgodę na pokrycie kosztów i opłat związanych z usługą windykacyjną.

Ponadto, dla uniknięcia wątpliwości, opłata eksploatacyjna musi zostać uiszczona w całości i nie podlega zwrotowi ani obniżeniu w całości ani w części w przypadku wyprowadzenia się najemcy z lokalu przed uzgodnionym zakończeniem umowy najmu.

 

Najemca ma 24 godziny od daty płatności na anulowanie ostatniej rezerwacji. Koszty finansowe zostaną potrącone (3% całkowitej kwoty zapłaconej w ramach rezerwacji). Nie dotyczy to sytuacji, gdy data zameldowania jest krótsza niż 15 dni od daty płatności rezerwacji.

Gabinohome nie pobiera opłat od swoich najemców, dopóki Właściciel nie zaakceptuje rezerwacji; każdy Najemca może anulować rezerwację przed tym terminem bez kar.

Po zaakceptowaniu prośby o rezerwację przez Właściciela, dowiedz się więcej o naszej elastycznej polityce anulowania:

1) Jeżeli Najemca anuluje rezerwację na 30 lub więcej dni przed Datą Zameldowania, zastosowanie będą miały następujące warunki:

Dla Najemcy - Zwrot 100% Opłaty Wstępnej na rzecz Najemcy pomniejszonej o koszty zarządzania finansami - BEZ zwrotu Najemcy Opłaty Rezerwacyjnej.

Dla Właściciela: - Nie następuje przelew pierwszej wpłaty na rzecz Właściciela.

2) W przypadku rezygnacji Najemcy w terminie od 29 dni do 16 dni przed Datą Zameldowania obowiązują następujące warunki:

Dla Najemcy: - Zwrot 50% Opłaty Wstępnej na rzecz Najemcy pomniejszonej o koszty zarządzania finansami – Brak zwrotu 100% Opłaty Rezerwacyjnej.

Dla Właściciela: - Przelew 50% Opłaty Inicjalnej na rzecz Właściciela

3) Jeżeli Najemca anuluje rezerwację na 15 lub mniej dni przed Datą Zameldowania, zastosowanie będą miały następujące warunki:

Dla Najemcy: - Utrata zadatku na rzecz Najemcy - Utrata Opłaty rezerwacyjnej na rzecz Najemcy.

Dla Właściciela: - Przekazanie 100% Opłaty Początkowej na rzecz Właściciela po odliczeniu Opłaty za usługę należnej Gabinohome.

 

Uwaga: Jeżeli wystawiony został list akceptacyjny i Użytkownik zdecyduje się anulować Rezerwację, nasza Opłata Rezerwacyjna nie zostanie w żadnym przypadku zwrócona. Oznacza to, że Użytkownik nie zostanie obciążony opłatami za anulowanie rezerwacji, ale nie zostanie mu zwrócona żadna prowizja ani opłaty za usługi zewnętrzne.

W przypadku, gdy Najemca nie przedstawi ważnego polecenia zapłaty (w przypadku Najemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub karty kredytowej lub debetowej w przypadku Najemców nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wymaganej w procesie selekcji i zgodnie z niniejszymi warunków, Gabinohome zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zastosowania zwyczajowych zasad anulowania dla Najemców. O rezygnacji Najemca zostanie powiadomiony e-mailem i nie będzie miał możliwości dochodzenia od Gabinohome jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z anulowania.

OBOWIĄZUJĄCE ROZPORZĄDZENIE

Właściciele są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa w każdym kraju, w którym znajdują się ich nieruchomości, a najemcy są odpowiedzialni za ich przestrzeganie, gdziekolwiek się znajdują. Gabinohome nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Jeśli dotknie to Gabinohome, będzie dochodzić opłat i koszty zarządzanie wszelkimi problemami prawnymi, zarówno cywilnymi, jak i karnymi, wynikającymi z lekkomyślności lub niewłaściwego korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, którzy są za to odpowiedzialni.

Właściciele -

Właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za zażądanie od Najemcy niezbędnej dokumentacji w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących sformalizowania dowolnej formy wynajmu oferowanej za pośrednictwem Platformy, a także za jej późniejszą akredytację przed jakimkolwiek organem, który tego wymaga. Podobnie właściciel w dowolnym momencie udostępni dokumentację, której Gabinohome może potrzebować w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami.

GABINOHOME NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRAWA, REGULAMINU I REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCEGO WŁAŚCICIELA NOCLEGU, KTÓRY BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA PRAWDZIWOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ PODANYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NOCLEGU.

Ponadto GABINOHOME informuje Właścicieli korzystających z Platformy lub Aplikacji, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, że mają oni obowiązek zgłosić właściwym organom wszelkie dochody uzyskane w wyniku korzystania z usług GABINOHOME, w sposób i termin określony w odpowiednich przepisach.

Aby Właściciele Obiektów korzystający z GABINOHOME mieli świadomość wszelkich informacji związanych z właściwymi organami nadzorczymi w sprawach podatkowych i ZUS oraz obowiązującymi sankcjami w razie ich nieprzestrzegania, GABINOHOME udostępnia Użytkownikom następujące informacje. w sprawie zobowiązań wynikających z najmu lokali mieszkalnych, dotyczących:

 

NAJEMCY - GABINOHOME zaleca, aby użytkownicy uzyskali uprzednią poradę dotyczącą ich praw i obowiązków związanych ze stosunkiem najmu lub umową najmu, którą zamierzają podpisać. GABINOHOME nie ponosi odpowiedzialności za istotne błędy, które mogą pojawić się we wskazanym powyżej wzorze umowy najmu udostępnianym przez naszych użytkowników.

Podobnie GABINOHOME nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na ten szablon. Wreszcie GABINOHOME oświadcza, że udostępniając ten szablon, nie udziela żadnego rodzaju porady prawnej. Użytkownicy uzyskujący dostęp do szablonu zwalniają GABINOHOME z wszelkiej odpowiedzialności związanej z jego wykorzystaniem.

Po podpisaniu Umowy najmu lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, wyłączną odpowiedzialnością Wynajmującego będzie pobieranie czynszu od Najemcy. GABINOHOME nie będzie w żaden sposób odpowiadać za pobieranie czynszu ani za ewentualne braki w płatnościach.

Po upływie 48 godzin od Daty wejścia Najemcy do Lokalu i przekazaniu przez GABINOHOME Opłaty Wstępnej Właścicielowi, wszelkie stosunki prawne pomiędzy GABINOHOME a Najemcą, a także pomiędzy GABINOHOME a Właścicielem dobiegną końca. tę rezerwację. GABINOHOME nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia powstałe w wyniku późniejszej relacji pomiędzy Właścicielem a Najemcą.

Po zakończeniu rezerwacji odpowiednia uproszczona faktura zostanie wysłana zarówno do Właściciela, jak i Najemcy, a na życzenie zostanie przesłana szczegółowa faktura z wyszczególnieniem odpowiedniego podatku od wartości dodanej (VAT) lub innego obowiązującego podatku w zależności od kraju lub regionu transakcji.

Strony postanawiają, że kwoty należne Gabinohome od Właścicieli lub Najemców mogą zostać potrącone z kwot należnych lub przekazane im przez Gabinohome.

Najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie Kwatery w stanie, w jakim znajdował się w momencie wprowadzenia się Najemcy do Kwatery. Najemca i Właściciel przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, które zapraszają lub umożliwiają dostęp do Kwatery. GABINOHOME nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone Obiektowi, a odpowiedzialność ta ustalana jest pomiędzy Właścicielem a Najemcą.

GABINOHOME, według własnego uznania i bez konieczności uzasadniania jakiejkolwiek przyczyny, może ograniczyć dostęp do Serwisu, dezaktywować lub anulować Reklamy; wszystko to bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności i bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.

Właściciele mogą poprosić GABINOHOME o usunięcie ich Ogłoszeń zakwaterowania z Platformy, pisząc na adres: info@Gabinohome.com. Należy pamiętać, że w przypadku anulowania Oferty GABINOHOME nie ma obowiązku przekazywania treści Oferty żadnemu Właścicielowi.

JAK DZIAŁAJĄ WYCENY

Po zakończeniu umowy najmu w nieruchomości zarządzanej przez Gabinohome, najemcy otrzymają od Gabinohome e-mail zapraszający do dokonania wyceny, która zostanie opublikowana na naszej platformie. Właściciele z kolei mogą ustosunkować się do tych ocen. Gabinohome zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usuwania bez wcześniejszego powiadomienia recenzji/odpowiedzi, które nie są zgodne z naszą Polityką dotyczącą recenzji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie szczegóły https://www.gabinohome.com/privacy-policies.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim.

Wszelkie kontrowersje wynikające z niniejszej umowy zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu prowadzonego przez Hiszpański Sąd Arbitrażowy, zgodnie z jego Regulaminem i Statutem, któremu powierzono prowadzenie arbitrażu i wyznaczanie arbitra lub arbitrów. Siedzibą arbitrażu będzie Malaga.

 

ABONAMENT DLA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI

0% PROWIZJI ZA USŁUGI

Abonament uprawnia do publikowania ogłoszeń wynajmu oraz korzystania z narzędzia rezerwacji z 0% OPŁATY ZA SERWIS.

Agent nieruchomości może korzystać z naszej usługi płatności za rezerwację bez prowizji za rezerwację dla najemcy.

Agent nieruchomości może dodać do informacji o płatności opłatę raportową wraz ze swoją prowizją, jednak opłata ta nie zostanie doliczona do kwoty rezerwacji

Agent nieruchomości może występować jako odbiorca płatności rezerwacyjnej.

Wszelkie dyskusje na temat anulowania umowy pomiędzy najemcą a agentem nieruchomości mają zastosowanie do tych samych zasad anulowania wymienionych w niniejszych ogólnych warunkach.

Aby opublikować ogłoszenie lub wysłać wiadomość konieczna będzie rejestracja Klienta w Gabinohome i akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków zakupu ogłoszenia. Akceptacja Ogólnych Warunków oznacza wyraźną akceptację, pełną i bez zastrzeżeń, ich wszystkich. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią zawartą w tym dokumencie, nie kontynuuj.

Jako Klient oświadczasz, że jesteś pełnoletni i posiadasz wystarczającą zdolność do czynności prawnych, aby przy zlecaniu reklam Gabinohome podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Zakupu. Niezależnie od powyższego, wyraźnie i bez wyjątków akceptujesz, że dostęp i korzystanie z PORTALU REKLAMOWEGO odbywa się na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Gabinohome zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Portalu Internetowego, a także tymczasowego lub stałego zawieszenia dostępu do niego.

Zasady anulowania reklam

Wszystkie reklamy muszą być zgodne z zasadami użytkowania* i ogólnymi warunkami, w przeciwnym razie ich reklamy zostaną natychmiast dezaktywowane i/lub usunięte, a reklamy nie będą uprawnione do zwrotu jakiejkolwiek dokonanej przez Ciebie płatności abonamentowej, chociaż będą mogły ponownie opublikować reklamę poprawnie, gdy problem zostanie rozwiązany. W przypadku anulowania, dezaktywacji lub usunięcia ogłoszenia w statusie następnego terminu zameldowania nie będzie możliwości obciążenia dokonanej rezerwacji.

Zasady płatności

Płatności online kartą kredytową są przetwarzane przez certyfikowanego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych za pośrednictwem bezpiecznej linii w pełni zaszyfrowanej za pomocą protokołu SSL. Płatności gotówką nie są akceptowane. Gabinohome nie przechowuje pełnych danych karty kredytowej i nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub straty w płatnościach lub przekazach pieniężnych.

Polityka rezerwacji. Gabinohome nie jest pośrednikiem.

Bez interwencji Gabinohome najemca płaci bezpośrednio Właścicielowi lub Agentowi Nieruchomości i akceptuje umowę najmu klienta. Zapytania o rezerwację za pośrednictwem formularza kontaktowego pomiędzy użytkownikami Gabinohome realizowane są bez interwencji i pośrednictwa Gabinohome.

Polityka zwrotów dla subskrybentów reklam.

Za reklamy opublikowane i anulowane przez klienta nie są oferowane żadne okresy próbne, zwrot pieniędzy ani rekompensata. Anulowanie lub zawieszenie subskrypcji nie daje prawa do płatności ani zwrotów kosztów za już dokonane rezerwacje.

Poufność i bezpieczeństwo

Gabinohome utrzymuje politykę poufności danych przekazywanych przez swoich Klientów, zobowiązując się do ochrony danych osobowych Klientów. Ochrona danych obejmuje wszystko, co jest związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji udostępnianych za pośrednictwem Portalu. W tym sensie GABINOHOME na warunkach określonych w ustawie organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD ) i zgodnie z postanowieniami dekretu królewskiego 994/1999 z dnia 11 czerwca, który zatwierdza Bezpieczeństwo Środki mające zastosowanie do automatycznych plików z danymi osobowymi i inne przepisy wykonawcze. Zgodnie z przepisami LOPD Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystania jego danych osobowych w formularzu rejestracyjnym użytkownika, który należy wypełnić w celu dokonywania operacji i zakupów na platformie i który musi podlegać Twoją wyraźną akceptację.

Siła wyższa

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków przez siłę wyższą rozumie się przykładowo, ale nie jako ograniczenie, (1) każde zdarzenie inne niż wadliwe, którego nie można przewidzieć lub które można przewidzieć lub które można przewidzieć, jest nieuniknione, (2) awarie w dostępie do poszczególnych stron portalu ogłoszeniowego, (3) awarie w dostawie sieci elektrycznej lub telefonicznej, (4) szkody spowodowane przez osoby trzecie lub ataki na serwer Portalu (wirusy) mające wpływ na jakość usług i nie są zawinione ani przez GABINOHOME, ani przez Klienta, (5) awarie w przesyłaniu, rozpowszechnianiu, przechowywaniu lub dostarczaniu osobom trzecim Produktów i innej zawartości Portalu, (6) problemy lub błędy w odbiorze, uzyskania lub dostępu do portalu przez te osoby trzecie, (7) pożarów, (8) powodzi lub trzęsień ziemi, (9) strajków lub konfliktów pracowniczych lub innych zaburzeń społecznych uniemożliwiających świadczenie usług, (10) braku lub niedostępności paliwa lub energii elektrycznej energia, (11) wypadki, (12) konflikty wojenne, (13) embargo handlowe lub inne, (14) blokady, (15) zamieszki lub (16) z powodu jakichkolwiek przepisów rządowych.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania, rejestracji, wynajmu lub zakupu będą interpretowane i regulowane zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim. W przypadku jakichkolwiek spornych kwestii wynikających z istnienia, dostępu, rejestracji, wykorzystania lub treści Ogólnych Warunków, zarówno użytkownik, jak i GABINOHOME, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może ich dotyczyć, poddają się wyłącznej jurysdykcji i kompetencji Sądów Malagi w Hiszpanii.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych Gabinohome SL.

Aby zawsze chronić Twoją prywatność i ściśle przestrzegać przepisów Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych („LOPD”), GABINOHOME informuje Cię, że wypełniając formularz rejestracyjny i zaakceptowaniu jej poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję”, Twoje dane osobowe zostaną włączone i przetwarzane w plikach będących własnością GABINOHOME, która dla właściwych celów prawnych jest identyfikowana jako odpowiedzialna za nie . Użytkownik musi całkowicie wypełnić formularz rejestracyjny. W przeciwnym razie GABINOHOME nie będzie mógł świadczyć Państwu usług oferowanych w Portalu. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje podawane w celu uzyskania dostępu do Portalu oraz w trakcie korzystania z niego są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz zobowiązuje się do ich aktualizowania.Gabinohome informuje, że zbieranie Twoich danych osobowych ma na celu: cele: (1) możliwość świadczenia Ci usług, do których będziesz mieć dostęp za pośrednictwem naszego Portalu; (2) komercyjne i reklamowe, zarówno reklamy, jak i usługi, oferty, promocje i wszelkie inne działania reklamowe; (3) prowadzenia badań, statystyk i analiz trendów rynkowych oraz (4) przygotowywania profili Użytkowników w celu personalizacji i udoskonalania naszych usług.W tym ostatnim GABINOHOME informuje Cię również, że nasz serwer może przesłać do Twojego komputera plik (cookie), które pozwolą nam lepiej poznać Cię jako użytkownika i spersonalizować w ten sposób i w Twoim interesie informacje, które w przyszłości będziesz otrzymywać za pośrednictwem naszego Portalu. W każdym przypadku masz możliwość skonfigurowania swojego komputera w taki sposób, aby instalacja wspomnianych plików cookies została odrzucona.Klient lub Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych, na zasadach określonych w LOPD , pocztą lub na adres e-mail.info@gabinohome.com . Zgodnie z przepisami LOPD Użytkownik wyraźnie upoważnia GABINOHOME do przekazywania swoich danych osobowych wszystkim podmiotom i dostawcom, z którymi GABINOHOME zawiera umowy handlowe, w celu wykorzystania ich wyłącznie w celu realizacji usług i zleconych celów handlowych. cele. Użytkownik wyraża także wyraźną zgodę na to, abyśmy mogli przekazać jego dane odbiorcom oraz na zasadach określonych powyżej, do dowolnego kraju na świecie, nawet jeśli nie zapewnia on poziomu ochrony porównywalnego z LOPD . Niniejsze upoważnienie można odwołać w dowolnym momencie bez skutku wstecznego. © Gabinohome SL