loading

Obecné podmínky

Podmínky platné pro uživatele webových stránek a aplikací představují právně závaznou smlouvu mezi uživatelem a Gabinohome. Přístupem, prohlížením nebo používáním materiálů nebo služeb přístupných na nebo prostřednictvím „webových stránek“ nebo jiných webových stránek nebo aplikací (aplikací) uživatel prohlašuje, že rozumí těmto „smluvním podmínkám“ a přijímá je jako právní ekvivalent. podepsaný a závazný písemný dokument.

Používání GABINOHOME, Obsahu, Aplikace a/nebo Služeb připisuje stav Uživatele a znamená úplný a bezvýhradný souhlas Uživatele s Podmínkami platnými pokaždé, když Uživatel k nim přistupuje.

GABINOHOME si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit. Přístupem na webové stránky nebo do aplikace vlastněné společností GABINOHOME po zveřejnění uvedených úprav nebo aktualizací souhlasíte s dodržováním nových podmínek. Některé služby na webových stránkách nebo v aplikaci GABINOHOME mohou podléhat zvláštním podmínkám, které v případě potřeby nahrazují, doplňují a/nebo upravují tyto Podmínky.

GABINOHOME si vyhrazuje právo omezit přístup nebo vyloučit jakéhokoli uživatele z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. Navíc v případě, že je Uživatel podezřelý z porušení kteréhokoli bodu těchto Podmínek, může GABINOHOME také omezit přístup nebo odstranit Uživatele nebo obsah přidaný Uživatelem. Uživatele to neopravňuje k žádnému druhu kompenzace a společnosti GABINOHOME za to nevznikne žádná finanční pokuta nebo ztráta. Pokud je uživatel Vlastníkem nebo Nájemcem, výše uvedená omezení mohou zahrnovat, bez omezení, zrušení rezervací a/nebo žádostí o rezervaci, zrušení zveřejnění uvedených ubytování a/nebo deaktivaci účtu (účtů) Uživatele kdykoli. V případě, že GABINOHOME zruší rezervaci v souladu s tímto odstavcem, nebude mít Vlastník ani nájemce jako smluvní strany současné nebo budoucí nájemní smlouvy nárok na žádný druh kompenzace. Kromě toho neplatí žádná ze storno podmínek nebo záruk uvedených v tomto dokumentu.

Přístup, registrace, navigace a používání GABINOHOME nezletilými (do 18 let) je zakázáno. Při přístupu nebo používání jakékoli webové stránky a/nebo obsahu GABINOHOME uživatel zaručuje, že je plnoletý (18 let) a má dostatečnou kapacitu k formalizaci právně závazné smlouvy, přičemž uznává právo společnosti GABINOHOME ponechat si jakoukoli platbu provedenou v souvislosti s poskytováním služeb. služeb, v důsledku nedodržení těchto Podmínek. V každém případě bude odpovědností uživatelů ověřit, zda jsou schopni právně formalizovat smlouvu na adrese, kde se ubytování nachází.

GABINOHOME je web pro rezervaci pokojů, domů a apartmánů k měsíčnímu nebo dlouhodobému pronájmu, který sdružuje Majitele nebo manažery ubytování, realitní kanceláře, podpronajímatele, studentské rezidence, spolubydlící pronajímatele (dále jen „Vlastník/majitelé“) s nájemníky a spolubydlící (také nazývaní nájemníci) (definovaní níže), kteří si přejí rezervovat uvedené Ubytování k pronájmu na měsíční bázi na krátkodobá, střednědobá a dlouhá období (dále společně jen „Služby“). Takové Služby lze konzultovat na www.Gabinohome.com a dalších webových stránkách, aplikacích pro mobilní telefony a další zařízení, prostřednictvím kterých GABINOHOME nabízí své Služby.

Gabinohome není realitní kanceláří ani správcem ubytování ani nepracuje jako zprostředkovatel, není ani cestovní kanceláří či platformou, jejímž hlavním účelem je nabízet turistické ubytování jako zprostředkovatel, není vlastníkem, manažerem ani realitním makléřem. , gabinohome nevlastní, neprodává, dále neprodává, nezařizuje, nepronajímá, nepronajímá, nespravuje ani žádným způsobem nekontroluje nemovitosti zveřejněné na webových stránkách nebo aplikacích.

„Gabinohome“ GABINOHOME, SL, společnost založená v souladu se zákony Španělska, se sídlem Avd. Plutarco 16, B10, 3B, 29010 Málaga (Španělsko) a CIF B92528090. Také se nazývá „Gabinohome.com“

„Obsah Gabinohome“ znamená vše, co GABINOHOME umožňuje prostřednictvím své platformy, aplikace a služeb, včetně obsahu autorizovaného třetí stranou.

„Obsah“ znamená text, grafiku, obrázky, hudbu, software, zvuk, video, informace nebo jiné materiály zahrnuté v Platformě nebo Aplikaci.

„Platforma / Webová stránka“ jakákoli z domén vlastněných GABINOHOME, pod kterými GABINOHOME umožňuje Uživatelům používat nebo procházet online Platformu.

„Aplikace nebo aplikace“ jakákoli aplikace vlastněná společností GABINOHOME, dostupná pro mobilní zařízení, která umožňuje uživatelům využívat stejné služby poskytované webem.

„Realitní makléři“ každá fyzická nebo právnická osoba, která spravuje nebo zprostředkovává pronájem nemovitostí. Můžete zveřejnit vlastnosti třetích stran. Také nazývaní „Agenti“ nebo „Manažeři“

„Předplatné reklamy“ předplatné reklamy opravňuje k používání nástroje pro platbu rezervace bez „poplatku za službu“

„Uživatel“ jakákoli osoba, která používá Webovou stránku nebo Aplikaci vlastněnou GABINOHOME.

„Obyvatel nebo Nájemce“ může být nájemník nebo osoba, která žádá o rezervaci Ubytování prostřednictvím Platformy, Aplikace nebo služeb a/nebo která chce zůstat nebo se ubytuje v Ubytování a není Vlastníkem uvedeného Ubytování.

„Nájemce“ osoba, která žádá o rezervaci Ubytování prostřednictvím Platformy, Aplikace nebo služeb a/nebo se ubytuje v Ubytování a není Vlastníkem uvedeného Ubytování.

„Spolubydlící“ osoba, která žádá o rezervaci ubytování, může být také nazývána Nájemcem.

„Vlastník“ je ten, kdo souhlasil se zveřejněním Oznámení o ubytování na Platformě GABINOHOME s cílem, aby si jej nájemce mohl rezervovat prostřednictvím něj. Vlastníky mohou být fyzické nebo právnické osoby, jakož i jakýkoli jiný subjekt, který vlastní nebo má dostatečný vlastnický nárok k pronájmu vlastním jménem nebo jménem třetích osob Ubytování určené k pronájmu na krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé období. Registrací a uvedením své nemovitosti(y) prohlašujete, že vlastníte nemovitost nebo máte zákonné právo ji pronajmout. V případě, že je Vlastníkem právnická osoba, fyzická osoba, která využívá služeb GABINOHOME, přijímá tyto Podmínky jménem Vlastníka a prohlašuje, že má dostatečnou způsobilost zavázat se za ni plnit své závazky.

„Vy“ Uživatel, Nájemce nebo Vlastník (podle potřeby).

„Inzerát“ Ubytování zveřejněné na GABINOHOME po dohodě mezi ním a Majitelem za účelem jeho zpřístupnění k rezervaci prostřednictvím Platformy.

„Ubytování“ je takový dům, byt, dům, pokoj nebo pokoj, který Majitel inzeruje prostřednictvím Webových stránek GABINOHOME, aby si je Nájemce mohl rezervovat online.

„Nájemní smlouva“ soukromá nájemní smlouva podepsaná Vlastníkem (jako pronajímatelem) a Nájemcem (jako nájemcem), jejíž smluvní stranou není GABINOHOME.

„Datum nástupu“ datum, ke kterému Nájemce při potvrzení rezervace uvede, že se nastěhuje do Ubytování. Také se nazývá Check in.

„Datum odjezdu“ datum, ke kterému Nájemce při potvrzení rezervace uvede, že opustí Ubytování. Také se nazývá Check out .

„Rezervační poplatek“ je poplatek, který platí nájemce společnosti GABINOHOME při rezervaci ubytování prostřednictvím platformy nebo aplikace, jakmile je rezervace potvrzena vlastníkem

„Počáteční platba“ je platba převedená Nájemcem při rezervaci Ubytování prostřednictvím Platformy nebo Aplikace, jakmile je rezervace potvrzena Majitelem.

"První platba" odpovídá jednomu (1) měsíčnímu nájmu pro všechna města Gabinohome.

„Poplatek za službu“ je procento z celkové hodnoty smlouvy, kterou bude společnost GABINOHOME účtovat vlastníkovi za poskytnuté služby.

„Žádost o rezervaci“ je žádost, kterou Nájemce podal za účelem rezervace Ubytování. To se provádí „kliknutím“ na tlačítko „Rezervovat“ a vyplněním rezervačního formuláře. Tato Žádost o rezervaci a formulář jsou zpracovány ve formě e-mailu včetně všech údajů požadovaných Vlastníkem, který je obdrží. Stejně tak Žádost o rezervaci obsahuje Datum příjezdu, Datum odjezdu a částku Počáteční platby.

„Daně nebo daně“ daň z přidané hodnoty (DPH) a jakékoli další příslušné obecní, regionální nebo státní daně.

 

Webové stránky a aplikace Gabinohome slouží k usnadnění rezervace ubytování nájemci. Tato ubytování jsou inzerována na platformě nebo aplikaci vlastníci a zástupci.

Odpovědnosti společnosti GABINOHOME jsou omezeny na:

a) Poskytovat Platformu, Aplikaci a služby v souladu s těmito Podmínkami.

b) Jakmile je rezervace přijata vlastníkem, přijměte jeho jménem počáteční platbu, která bude účtována nájemci. Tato platba čeká na přihlášení nájemce a poté bude převedena na Majitele, jakmile z ní bude odečten Poplatek za služby plus DPH. Majitel má 48 hodin na uplatnění nároku na platbu od 00:00 hodin po přihlášení, jinak bude vrácena nájemci po odečtení servisního poplatku.

Inzeráty jsou psány a zveřejňovány Vlastníkem nebo Agenty.

Gabinohome může fyzicky nebo online ověřit ubytování, které pronajímatel uvedl na svých webových stránkách. Uvedené ověření může sestávat z online ověření bez fyzické přítomnosti zástupce Gabinohome.

Ubytování, které bylo ověřeno společností Gabinohome, ať už fyzicky nebo online ověřením, je v nabídce označeno pojmem „ověřeno“.

Majitel souhlasí s tím, že tým GABINOHOME vstupuje do Ubytování za účelem ověření a pořízení fotografií, vytváření plánů, videí nebo jakéhokoli jiného reklamního materiálu, který si GABINOHOME vyžádá.

Uveřejněné plánky a fotografie v Inzerátech jsou orientační a slouží k vysvětlení. GABINOHOME nenese žádnou odpovědnost za jejich nepřesnost.

Majitel souhlasí s tím, že poskytne společnosti GABINOHOME všechny potřebné informace, které mimo jiné zahrnují: umístění, kapacitu, velikost, vlastnosti a dostupnost Ubytování, dále cenu a vše související s podmínkami platby.

Případná úprava obsahu inzerátu a ceny pronájmu Ubytování, jakož i informací o platebních podmínkách zveřejněných v Inzerátu, bude vždy určena dle uvážení Majitele.

Stejně tak Majitel prohlašuje a přijímá, že všechny informace poskytnuté GABINOHOME jsou pravdivé, správné a aktuální, přičemž se zavazuje GABINOHOME neprodleně informovat a změnit. V souvislosti s výše uvedeným se Majitel zavazuje co nejdříve poskytnout jakýkoli typ dokumentace požadované společností GABINOHOME pro účely ověření vlastnictví Ubytování nebo splnění jakéhokoli jiného právního nebo smluvního požadavku.

Majitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakmile si nájemce rezervuje Ubytování, cenu této rezervace nelze změnit.

NÁJEMCI

Nájemci berou na vědomí a akceptují, že Ubytování, které si rezervují, bylo zveřejněno v jiný den a před datem rezervace a že se jeho vlastnosti mohou lišit od podmínek v době, kdy je GABINOHOME zveřejnil.

GABINOHOME si vyhrazuje právo stáhnout Inzerát z tohoto Ubytování, aniž by tím bylo dotčeno zadržování nebo vymáhání jakýchkoli poplatků za poskytování služeb jako kompenzace za nedodržení těchto Podmínek.

V případě, že dojde k rozporům mezi obsahem Inzerátu a tím, co je uvedeno v Podmínkách GABINOHOME, bude mít přednost to, co je v těchto Podmínkách uvedeno. GABINOHOME si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnit Inzerát na ubytování, který dle vlastního uvážení porušuje nebo může porušovat tyto Podmínky, jakož i platné právní předpisy.

Společnost GABINOHOME může podle svého uvážení a bez předchozího upozornění odmítnout připustit registraci na platformě kteréhokoli uživatele, nájemce i vlastníka.

Když Majitel zveřejní fotografie nebo videa z Ubytování, zmocňuje GABINOHOME k jejich zveřejnění v Inzerátu a vyjadřuje svůj souhlas s dočasným převodem jeho autorských práv nebo jakéhokoli jiného existujícího práva duševního vlastnictví k vytvořenému audiovizuálnímu a reklamnímu materiálu. Reklamy a zaručuje, že neporušují práva duševního vlastnictví třetích osob v souladu s ustanoveními tohoto článku. Vlastník bude výhradně odpovědný za všechny nároky třetích stran za porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví třetí strany, včetně všech právních poplatků a výdajů. Stejně tak vlastník souhlasí s tím, že odškodní a ochrání společnost GABINOHOME za jakékoli nároky související s uvedenými porušeními.

Poskytnuté fotografie a videa budou výhradně z Ubytování a nebudou obsahovat odkazy na osobní údaje, ani se v nich nebudou objevovat osoby. GABINOHOME si vyhrazuje právo je kdykoli stáhnout z Seznamu bez předchozího sdělení Majiteli. Vlastník může kdykoli požádat o smazání fotografií poskytnutých písemným sdělením společnosti GABINOHOME, která přistoupí k jejich odstranění z jím vlastněných webových stránek. GABINOHOME nenese odpovědnost za jejich odstranění na jakékoli jiné webové stránce nebo platformě třetí strany.

Majitel v každém případě přijímá a opravňuje společnost GABINOHOME ke zveřejnění Oznámení o svém ubytování na všech webových stránkách skupiny GABINOHOME. Stejně tak majitel opravňuje společnost GABINOHOME k jejímu uveřejňování na webových stránkách s utajovanou inzercí třetích osob mimo skupinu GABINOHOME s cílem dosáhnout co nejširšího šíření Inzerátu svého ubytování.

V případech, kdy to vyžadují předpisy platné v místě, kde se Ubytování nachází, bude mít Majitel za podmínek a v souladu s požadavky uloženými předpisy platnými v kteroukoli danou dobu přiděleno registrační číslo. Ubytování, které bude případně zveřejněno v Inzerátu nebo poskytnuto příslušnému orgánu, který to požaduje, jakož i jakékoli další oprávnění, povolení nebo zákonem požadované požadavky.

Vlastník je odpovědný za udržování nezbytných podmínek vyžadovaných předpisy, aby měl vždy aktualizované a platné registrační číslo, jakož i jakékoli povolení, oprávnění nebo regulační požadavky, čímž je GABINOHOME osvobozen od jakéhokoli druhu odpovědnosti vyplývající z nedodržení výše a společnost GABINOHOME si vyhrazuje právo požadovat po majiteli jakoukoli škodu, která přímo či nepřímo vznikne z nepřesnosti nebo nesprávnosti registračního čísla ubytovacího zařízení nebo z nedostatku jakýchkoli regulačních požadavků. Vlastník se zavazuje neprodleně informovat GABINOHOME o jakékoli změně, která ovlivní jeho schopnost nabídnout dům k pronájmu.

V případě podnájmu Ubytování nabízeného v GABINOHOME Majitel nebo podpronajímatel v souladu s tím, co je definováno v těchto Podmínkách, zaručuje, že má potřebná povolení a oprávnění k podnájmu Ubytování v souladu s předpisy místo, kde se nachází.najděte totéž, čímž GABINOHOME zprostíte veškeré odpovědnosti za nedodržení platných právních předpisů.

V případě, že společnost GABINOHOME zjistí, že některá z nemovitostí uvedených pronajímatelem je na platformě dále pronajímána, má společnost GABINOHOME právo kontaktovat současného pronajímatele nebo vlastníka nemovitosti, aby potvrdil, že existuje výslovné písemné povolení od pronajímatele nebo vlastníka pronajmout nemovitost prostřednictvím platformy GABINOHOME. Stejně tak musí Vlastník nebo Pronajímatel poskytnout kontaktní údaje, tj. email a telefonní číslo podpronajímatele, pokud si tyto informace GABINOHOME vyžádá.

Uživatel tímto bere na vědomí, že Gabinohome nenese odpovědnost za žádný obsah napsaný/vytvořený Nájemcem nebo Pronajímatelem, proto Gabinohome nenese odpovědnost za jakékoli jednání, kterého se dopustí.

Nájemce poskytne informace požadované GABINOHOME prostřednictvím webové stránky nebo aplikace GABINOHOME a požádá vlastníka o rezervaci a vlastník ji akceptuje, provede platbu za rezervaci prostřednictvím platebních metod dostupných na Platformě nebo Aplikaci .

Když je prostřednictvím platformy, aplikace nebo služeb podán požadavek na rezervaci, sdílíme s vlastníkem:

a) Údaje o Nájemci: věk, národnost, společnost, univerzita, profese, studium a další údaje, které Vlastník konkrétně požaduje.

b) Odkaz na stránku GABINOHOME, kde je ubytování zveřejněno.

Pokud Vlastník přijme rezervaci požadovanou Nájemcem, GABINOHOME zaúčtuje Počáteční platbu a Rezervační poplatek plus příslušnou daň z přidané hodnoty (DPH) a zašle Vlastníkovi i Nájemci e-mail s potvrzením rezervace a vložením dílů. Kontakt. Od tohoto okamžiku je povinností Majitele poskytnout Nájemci všechny potřebné informace pro vstup do Ubytování. (Viz Zásady vstupu)

V případě, že Vlastník nebo Nájemce oznámí GABINOHOME chybu rezervace během první hodiny po vystavení potvrzovacího emailu, vyhrazuje si GABINOHOME na základě poskytnutých informací a dle vlastního uvážení právo schválit zrušení potvrzené rezervace do prvních 24 hodin po odeslání potvrzovacího e-mailu. V takových případech nebude mít Vlastník ani Nájemce nárok na žádný druh kompenzace a nebudou platit žádné storno podmínky ani záruky obsažené v Podmínkách GABINOHOME.

Vlastník bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za jakoukoli nabídku, jejíž zveřejnění schválí, a že má plné právo zařídit a povolit rezervaci inzerovaného majetku.

Stejně tak Majitel potvrzuje, že při přijímání rezervace:

a) neporuší žádnou dohodu, kterou jste uzavřeli se třetími stranami a

b) bude provedeno (i) v souladu se všemi zákony, daňovými požadavky a jakýmikoli jinými pravidly nebo předpisy vztahujícími se na jakékoli Ubytování zahrnuté v Nabídce ( ii ) bez vzniku jakéhokoli konfliktu ohledně práv třetích stran.

GABINOHOME nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že Vlastník nedodrží platné zákony, pravidla a předpisy. GABINOHOME si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu odstranit publikaci nebo znemožnit přístup k jakékoli reklamě, včetně těch reklam, které společnost GABINOHOME podle svého uvážení považuje z jakéhokoli důvodu za závadné.

Majitel i nájemce chápou a souhlasí s tím, že GABINOHOME v žádném případě nejedná pro vlastníka jako pojišťovací agent nebo agent jakéhokoli druhu. Bez ohledu na výše uvedené vystupuje společnost GABINOHOME jako zprostředkovatel oprávněný Vlastníkem, aby výlučně přijal a přijal od Nájemce Počáteční platbu za Rezervované ubytování, a jakmile bude odečten poplatek za službu a odpovídající daň z přidané hodnoty (DPH), bude převeden platba Majiteli.

GABINOHOME poskytuje Vlastníkovi určité informace o Nájemci, který si přeje provést rezervaci, kterou Vlastník za tímto účelem poskytl a zmocnil. Majitel i nájemce rozumí a souhlasí s tím, že jsou odpovědní za své vlastní činy a opomenutí v tomto ohledu.

Používáním platformy, aplikace nebo služeb souhlasíte s tím, že veškeré právní kroky nebo nároky, které budou požadovány v důsledku jednání nebo opomenutí ze strany vlastníků, nájemců nebo třetích stran způsobujících škodu, budou namířeny výhradně proti nim, vzdání se jakéhokoli práva podat žalobu, jakéhokoli právního nároku nebo nároku vůči společnosti GABINOHOME v souvislosti s takovými akcemi nebo opomenutím.

GABINOHOME doporučuje, aby Majitelé získali vhodné pojištění pro své Ubytování.

GABINOHOME nenese odpovědnost za zmizení nebo krádež jakéhokoli předmětu umístěného uvnitř nebo vně pronajatého Ubytování.

GABINOHOME je platforma, která vám umožňuje provádět rezervace ubytování online, a jako taková neposkytuje žádnou kontrolní službu nad ubytovacími zařízeními ani k nim nemá klíče.

 

Minimální doba rezervace prostřednictvím Platformy nebo v Aplikaci je jeden měsíc a Vlastník může stanovit minimální nebo delší dobu.

Majitel rozhodne o typu smlouvy, která se bude vztahovat na jeho Ubytování, přičemž si bude moci vybrat mezi těmito typy: denní, týdenní nebo měsíční.

Když Nájemce provede rezervaci a je potvrzena Vlastníkem, převede na Gabinohome Počáteční platbu plus Rezervační poplatek, který bude s příslušnou daní z přidané hodnoty (DPH), prostřednictvím platebních metod dostupných na Platformě. Aplikace.

„Rezervační poplatek“ je procento z celkové hodnoty smlouvy plus daň z přidané hodnoty (DPH), kterou bude společnost GABINOHOME účtovat nájemci za poskytnuté služby.

„Celková hodnota smlouvy“ je celková cena za rezervovaný pronájem, která se bude lišit podle jeho celkové doby trvání a ceny přiřazené každému ze dnů jeho trvání.

„Poplatek za službu“ je procento z celkové hodnoty smlouvy, kterou bude společnost GABINOHOME účtovat vlastníkovi za poskytnuté služby. Poplatek za službu a odpovídající daň z přidané hodnoty (DPH) budou odečteny z počáteční platby.

Společnost GABINOHOME převede Počáteční platbu sníženou o Poplatek za službu a příslušnou daň z přidané hodnoty (DPH) na Vlastníka po uplynutí 48 hodin od Data příjezdu (toho, který je uveden v rezervaci), pokud nájemce neinformuje GABINOHOME jakéhokoli základního nedostatku.

V každém případě je vlastníkem ten, kdo podle svého uvážení určuje cenu Ubytování.

Porušení T&C : Vyhněte se poplatkům Gabinohome – Offline rezervace

Strany se dohodly, že je zakázáno obcházet rezervační a platební procesy, zejména rezervační poplatek GABINOHOME. V případě, že uživatel navrhne nebo opustí platformu s jiným digitálně připojeným uživatelem, aby neplatil poplatky GABINOHOME, musí uvedený uživatel zaplatit společnosti GABINOHOME náhradu odpovídající odpovídajícímu rezervačnímu poplatku nebo servisnímu poplatku použitému na rezervaci.

V případě zrušení ze strany vlastníků, kteří uplatňují nároky ze strany nájemců, a naopak, dodatečné právní poplatky a/nebo náklady na vymáhání dluhů vzniklé společnosti Gabinohome budou přidány k vašemu dluhu a mohou být uplatněny společností Gabinohome.

Vymahači dluhů a poskytovatelé služeb vymáhání obvykle účtují poplatky za své služby, které se také připočítají k vašemu dluhu.

Gabinohome si vyhrazuje právo v budoucnu zadržet jakoukoli platbu/vrácení peněz/záruku.

Gabinohome může podniknout právní kroky proti jakékoli nedodržující straně, fyzické osobě nebo subjektu, včetně jejích ředitelů a/nebo akcionářů, kteří budou případně považováni za osobně odpovědné za částky.

Poté, co Vlastník přijme rezervaci a GABINOHOME odešle potvrzení rezervace Nájemci i Vlastníkovi, včetně kontaktních údajů na obě strany, je povinností Vlastníka poskytnout Nájemci jakékoli další pokyny týkající se jejich vstupu do objektu Ubytování.

Majitel musí zaručit, že Ubytování rezervované Nájemcem je v očekávaných a přiměřených podmínkách z hlediska obyvatelnosti a že byly zachovány vlastnosti zveřejněné v Oznámení o ubytování, jakož i podmínky týkající se ceny.

 

-        Zásady platné při přestěhování Nájemce do Ubytování.

 

Nájemce může do 24 hodin od data nastěhování informovat GABINOHOME o všech podstatných nedostatcích nebo drobných nedostatcích ubytování a také informovat o nepřesnosti ubytování s ohledem na vlastnosti uvedené v oznámení zasláním žádost prostřednictvím kontaktního formuláře ve vašem profilu nebo zasláním e-mailu na adresu info@gabinohome.com a uvedením čísla rezervace, připojením nezbytného vizuálního důkazu (fotografie a/nebo videa) o nedostatcích a výslovného potvrzení, že nedostatky byly projednány s Majitelem. Jakmile GABINOHOME obdrží žádost, budou okolnosti ověřeny a vyhodnoceny.

Za podstatné nedostatky budou považovány takové, které mají za následek neobyvatelnost, ohrožení zdraví a/nebo podstatné změny, které se liší od popisu v inzerátu. Významný nedostatek může zahrnovat, ale není omezen na, následující příklady:

- Doručení nesprávného ubytování:

GABINOHOME nenese odpovědnost za jakýkoli nedostatek, handicap nebo změnu ve službách pro domácnost nebo ve fyzických nebo environmentálních podmínkách ubytování.

Nájemce může požadovat vrácení rezervace snížené o poplatek za služby do 24 hodin od data nástupu, pokud nic nesdělí, má se za to, že souhlasí .

GABINOHOME převede První platbu Vlastníkovi pouze 48 hodin po Datum nastěhování (který je uveden v rezervaci), za předpokladu, že Nájemce neinformoval GABINOHOME o jakémkoliv Závažném nedostatku nebo Menším nedostatku.

Dále pro vyloučení pochybností platí, že Servisní poplatek a Rezervační poplatek musí být uhrazeny v plné výši a nebudou vráceny ani sníženy, zcela ani zčásti, v případě, že nájemce uvolní prostory před dohodnutým koncem nájmu.

Nájemní smlouva podepsaná mezi nájemcem a vlastníkem.

GABINOHOME není smluvní stranou žádné nájemní smlouvy. Tato Smlouva bude podepsána pouze Nájemcem a Vlastníkem a v důsledku toho bude GABINOHOME zproštěna veškeré právní odpovědnosti, jakož i veškeré odpovědnosti v případě sporu, neshody nebo reklamace. Případná situace vyplývající z výše uvedené Nájemní smlouvy bude řešena mezi Nájemcem a Vlastníkem. Společnost GABINOHOME dále nebude stranou žádného jednání o kauci nebo kauci, které požaduje Vlastník a provede Nájemce na základě nájemní smlouvy nebo jiného typu smlouvy, ani nebude vystupovat jako prostředník v jakémkoli sporu, který vzniká v důsledku dluhopisu nebo kauce.

GABINOHOME doporučuje, aby si nájemce i vlastník pečlivě přečetli nájemní smlouvu nebo jakoukoli jinou smlouvu, která je podepsána, protože to bude nástroj, kterým se bude vztah mezi nimi řídit.

Článek 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 stanoví výjimky z práva na odstoupení od smlouvy „Členské státy nezahrnou právo na odstoupení uvedené v článcích 9 až 15 do smluv na dálku. a smlouvy uzavřené mimo provozovnu, které odkazují na: a) smlouvy o poskytování služeb po úplném provedení služby při zahájení realizace, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a s potvrzením z jeho strany, že si je vědom toho, že jakmile bude smlouva uzavřena, obchodník plně provede, ztratí právo na odstoupení od smlouvy.“

GABINOHOME je tržiště , které digitálně prezentuje nájemce a vlastníky. Proto jsou její služby považovány za plně poskytované:

a) Když Nájemce podal Žádost o rezervaci a když Vlastník schválil uvedenou Žádost o rezervaci.

b) Když Vlastník schválí Žádost o rezervaci ze strany Nájemce.

JAK JE VYSVĚTLENO VÝŠE, UŽIVATEL ROZUMÍ, PŘIJÍMÁ A BERE NA VĚDOMÍ, ŽE UŽIVATEL ZTRATÍ SVÉ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ.

 

 

a) Majitelé mohou požádat o zrušení rezervace, pokud zjistí nedodržení nebo nedostatek formalit v plnění podmínek stanovených na webových stránkách nájemci, tj. nesprávné vyplnění profilových údajů nebo falšování údajů požadovaných vlastníkem . Nájemci bude dáno upozornění a lhůta 24 hodin na opravu údajů. V těchto případech bude nájemci vrácena platba snížená o poplatek za služby a majitel nebude penalizován.

b) V případě, že majitel zruší rezervaci po přijetí žádosti o rezervaci a před datem příjezdu:

GABINOHOME bude majiteli účtovat odpovídající servisní poplatek.

Pokud jde o nájemce, GABINOHOME vrátí 1. platbu nájemci v plné výši a v žádném případě nebude převedena na Vlastníka. Stejně tak GABINOHOME vrátí nájemci rezervační poplatek v plné výši snížené o náklady na služby finanční služby použité k platbám.

c) V případě, že majitel zruší rezervaci během prvních 48 hodin po datu příjezdu:

GABINOHOME bude majiteli účtovat odpovídající servisní poplatek.

Pokud jde o nájemce, GABINOHOME vrátí 1. platbu nájemci v plné výši a v žádném případě nebude převedena na Vlastníka. Stejně tak bude GABINOHOME účtovat nájemci rezervační poplatek.

GABINOHOME si vyhrazuje právo nárokovat kteroukoli z výše uvedených částek v případě, že využití storna je za účelem zastavení placení rezervačních služeb Gabinohome a v případě, že je nutné uplatnit některou z výše uvedených sankcí, kdy Majitel bere na vědomí a přijímá že GABINOHOME zašle výzvu k platbě a že bude povinen uvedené částky GABINOHOME uhradit a pokud je neuhradí, zavazuje se vlastník uhradit náklady a poplatky spojené se službou vymáhání pohledávek.

Dále pro vyloučení pochybností platí, že poplatek za služby musí být uhrazen v plné výši a nebude vrácen ani snížen, zcela ani zčásti, v případě, že se nájemce odstěhuje z nemovitosti před sjednaným koncem nájmu.

 

Nájemce má 24 hodin od data platby na zrušení nedávné rezervace. Finanční náklady budou odečteny (3 % z celkové částky zaplacené v rezervaci). To neplatí, pokud je datum příjezdu kratší než 15 dní od data platby rezervace.

Gabinohome svým nájemcům neúčtuje poplatky, dokud Vlastník nepřijme rezervaci; každý nájemce může před touto dobou zrušit bez sankcí.

Jakmile bude žádost o rezervaci přijata vlastníkem, přečtěte si prosím více o našich flexibilních storno podmínkách:

1) Pokud nájemce zruší 30 a více dní před datem příjezdu, platí následující podmínky:

Pro Nájemce - Vrácení 100 % Počáteční platby Nájemci snížené o náklady na finanční správu - BEZ Vrácení Rezervačního poplatku Nájemci.

Pro Majitele: - Nedochází k převodu první platby za Majitele.

2) Pokud nájemce zruší rezervaci mezi 29 dny a 16 dny před datem příjezdu, platí následující podmínky:

Pro Nájemce: - Vrácení 50 % Počáteční platby Nájemci snížené o náklady na finanční správu – Bez vrácení 100 % Rezervačního poplatku.

Pro vlastníka: - Převod 50 % z Počáteční platby na vlastníka

3) Pokud nájemce zruší 15 dní nebo méně předem před datem příjezdu, platí následující podmínky:

Pro nájemce: - ztráta zálohy pro nájemce - ztráta rezervačního poplatku pro nájemce.

Pro vlastníka: - Převod 100 % počáteční platby na vlastníka, jakmile bude odečten poplatek za službu, který má získat Gabinohome.

 

Poznámka: Pokud byl vystaven akceptační dopis a Uživatel se rozhodne zrušit Rezervaci, náš Rezervační poplatek se v žádném případě nevrací. To znamená, že Uživateli nebudou účtovány storno poplatky, ale nebudou mu vráceny žádné provize a poplatky za externí služby.

V případě, že nájemce nepředloží platný příkaz k inkasu (pro Nájemce v Evropském hospodářském prostoru) nebo kreditní či debetní kartu pro Nájemce, kteří nepatří do Evropského hospodářského prostoru, jak je požadováno ve výběrovém řízení a podle těchto podmínek si Gabinohome vyhrazuje právo zrušit rezervaci a uplatnit storno podmínky obvyklé pro nájemce. Nájemce bude o uvedeném zrušení informován e-mailem a nebude moci u Gabinohome požadovat žádnou škodu nebo ztrátu vyplývající ze zrušení.

PLATNÉ PŘEDPISY

Majitelé jsou zodpovědní za dodržování zákonů v každé zemi, kde se jejich nemovitosti nacházejí, a nájemníci jsou odpovědní za jejich dodržování, ať se zdržují kdekoli. Gabinohome nenese odpovědnost za jejich nedodržení. Pokud se to dotkne, bude Gabinohome požadovat poplatky a náklady řízení jakéhokoli právního problému, ať už občanského nebo trestního, vyplývajícího z nedbalosti nebo zneužití webové stránky uživateli, kteří jsou za to odpovědní.

vlastníci -

Vlastník je výhradně odpovědný za to, že si od nájemce vyžádá potřebnou dokumentaci za účelem splnění zákonných požadavků na formalizaci jakýchkoliv způsobů pronájmu nabízených prostřednictvím platformy, jakož i za její následnou akreditaci u jakéhokoli orgánu, který to vyžaduje. Stejně tak majitel kdykoli poskytne dokumentaci, kterou může Gabinohome vyžadovat k ověření souladu s aktuální legislativou.

GABINOHOME NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEDODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRAVIDEL A PŘEDPISŮ PLATNÝCH PRO VLASTNÍKA UBYTOVÁNÍ, KTERÝ BUDE ODPOVĚDNÝ ZA PRAVDIVOST A PŘESNOST VAŠÍ POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ VZHLEDEM K ACCOM.

Dále GABINOHOME informuje Vlastníky, kteří využívají Platformu nebo Aplikaci, bez ohledu na jejich bydliště nebo místo usazení, že jsou povinni hlásit příslušným orgánům veškeré příjmy získané v důsledku využívání služeb GABINOHOME, a to způsobem a doba stanovená pro to v odpovídajících předpisech.

Aby Ubytovatelé, kteří používají GABINOHOME, byli informováni o všech informacích souvisejících s příslušnými dozorovými úřady ve věcech daní a sociálního zabezpečení a o příslušných sankcích v důsledku jejich nedodržení, GABINOHOME zpřístupňuje uživatelům následující informace. o závazcích z nájmu ubytování, které se týkají:

 

NÁJEMCI - GABINOHOME doporučuje svým uživatelům, aby se předem informovali o svých právech a povinnostech týkajících se jakéhokoli nájemního vztahu nebo nájemní smlouvy, kterou hodlají podepsat. GABINOHOME nenese odpovědnost za žádné podstatné chyby, které mohou být vidět ve výše uvedené šabloně nájemní smlouvy sdílené našimi uživateli.

Stejně tak GABINOHOME nenese odpovědnost v případě jakékoli legislativní úpravy, která by mohla ovlivnit tuto šablonu. Nakonec GABINOHOME uvádí, že poskytnutím této šablony neposkytuje žádné právní poradenství. Uživatelé, kteří přistupují k šabloně, zprostí GABINOHOME veškeré odpovědnosti ve vztahu k jejímu použití.

Jakmile bude podepsána nájemní smlouva nebo jakákoli jiná dohoda uzavřená mezi nájemcem a pronajímatelem, bude výhradní odpovědností pronajímatele vybírat nájemné od nájemce. GABINOHOME nenese žádnou odpovědnost za výběr nájemného ani za případné nezaplacení.

Poté, co uplyne 48 hodin od data vstupu nájemce do ubytovacího zařízení a společnost GABINOHOME převede Prvotní platbu na vlastníka, skončí veškeré právní vztahy jakéhokoli druhu mezi společností GABINOHOME a nájemcem, jakož i mezi společností GABINOHOME a vlastníkem. ta rezervace. GABINOHOME nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli událost, která nastane v důsledku následného vztahu mezi Vlastníkem a Nájemcem.

Po dokončení rezervace bude majiteli i nájemci zaslána odpovídající zjednodušená faktura, a pokud o to požádají, bude jim zaslána podrobná faktura s rozpisem odpovídající daně z přidané hodnoty (DPH) nebo jakékoli jiné příslušné daně v závislosti na země nebo oblasti transakce.

Strany se dohodly, že částky, které Vlastníci nebo Nájemci Gabinohome dluží, mohou být odečteny od splatných částek nebo jim Gabinohome převede.

Nájemce odpovídá za udržování Ubytování ve stavu, v jakém se nacházelo při nastěhování Nájemce do Ubytování. Nájemce a Majitel berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou odpovědní za své vlastní činy a opomenutí, jakož i za činy a opomenutí jakékoli osoby, kterou pozvou nebo jim umožní přístup do Ubytování. GABINOHOME nenese v žádném případě odpovědnost za škody způsobené na Ubytování, přičemž tato odpovědnost se řeší mezi Majitelem a Nájemcem.

GABINOHOME může na základě vlastního uvážení a bez povinnosti zdůvodňovat jakýkoli důvod omezit přístup k Webovým stránkám, deaktivovat nebo zrušit Reklamy; to vše bez jakékoli odpovědnosti a bez povinnosti předchozího upozornění.

Vlastníci mohou požádat společnost GABINOHOME o odstranění svých reklam na ubytování z platformy písemně na: info@Gabinohome.com. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jsou nabídky zrušeny, společnost GABINOHOME nemá žádnou povinnost převést obsah nabídek žádnému vlastníkovi.

JAK OCEŇOVÁNÍ FUNGUJE

Jakmile vaše nájemní smlouva skončí u nemovitosti spravované prostřednictv&ia